یه زمانی سریالی به اسم روایت فتح که تهیه کننده اش هم بعدا به روایت پیوست ، از تی وی پخش میشد !

مثلا مستند بود ! ولی اونقدر توش شعار و تبلیغ نظام گذاشتیم که ، تبدیل شد به روزنامه تصویریه  یالثارات !

نمیدونم کیا اونو دیدن ! ولی هر کی ندیده چیزی رو از دست نداده جز دست پخت اینجانب در زور چپون کردن تبلیغات نظام رو !