در سی سال شغلم ، بیشتر از سی تا رییس عوض کردم .. البته من عوضشون نکردم کسان دیگه کردن ... ولی سانسورهای منم بی تاثیر در کله پا شدن اونا نبود ... هرروز اونی که رییس بود اول صبح میومد میگفت : حواست باشه چیزی از زیر دستت رد نشه !!

نمیدونم چرا همه رییسا بجای اینکه فیلم سانسور شده را ببینن ..همه اصرار داشتن که اون قسمتایی رو که سانسور کرده بودم ببینن ...

گاهی هم که چشماشون به برق زدن میفتاد ... منو دنبال یه کاری میفرستادنو .. با دقتی عارفانه به قسمت های سانسور شده نگاه میکردن !!!!!